“QUYỀN” HY SINH

Bất động sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Bất động sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo Hiến pháp hiện hành, người Việt Nam có rất nhiều quyền, được quy định rõ ràng từ Điều 52 đến Điều 81, đọc lên nghe rất “văn minh” và phù hợp luật pháp quốc tế. Ví dụ như: quyền “tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” (Điều 53), “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình” (Điều 69), quyền tự do tín ngưỡng (Điều 70), “quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm” (Điều 71), “quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở” (Điều 73), “quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào” (Điều 74), v.v…

Tiếp tục đọc