KỂ CHUYỆN BẮC KỲ

Bài đã đăng báo Trẻ Magazine ngày 20/3/2018

Bắc kỳ di cư

Tôi có nhiều bạn tứ xứ trong Friends list Facebook, nhân đang cùng nhau “tám” về chuyện tại sao người sống ở miền Bắc mà ai kêu “Bắc kỳ” là họ chửi xối xả, tôi kể lại câu chuyện thời trẻ trâu tôi chưa có chút ý thức gì về chính trị nhưng có thừa sự “ba gai”.

Chuyện thứ Nhất

“Bà có phải Bắc kỳ không?”

Tiếp tục đọc