ĐẢNG CÒN BẬN TRANH PHÂN

BaoVeDHDThan ôi giữa chốn biển khơi
Người dân nước Việt chơi vơi lạc đàn
Miếng cơm manh áo máu tràn
Vợ chồng vĩnh biệt hàng hàng lệ rơi
Con thơ giờ sống cút côi
Bạn bè, hàng xóm đành thôi ly trần…

Cộng sản Trung Quốc rẽ phân
Cộng sản nước Việt chôn chân trên bờ

Tiếp tục đọc