NƯỚC TÔI THỜI NAY

NhanQuyen
Bản viết tay của Tạ Phong Tần

Thời loạn nên sinh bọn gian tà
Tiểu nhân đắc thế hát hoan ca
Thằng vô đạo đức rao giảng đạo
Đứa đại quan tham cột quốc gia
Dân đen ngắn cổ kêu không thấu
Nhân sĩ tay không ngậm xót xa
Phấn son gác lại mài bút sắc
Một nhát Cộng nòi hoá lũ ma.

Ngày 30-6-2015.
Tạ Phong Tần.

Tác giả chú thích:

Tiếp tục đọc