THƠ MỜI THAM DỰ RA MẮT HỒI KÝ “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI”